Przyjmuję do wiadomości, iż:

  • Administratorem danych jest International College Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 73, 81-844 Sopot.
  • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
    o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów przetwarzania.
  • Dane przeze mnie udostępniane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  • Dane przeze mnie udostępniane nie będą podlegały profilowaniu.
  • Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • Przysługuje mi prawo do odwołania w każdym czasie zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez złożenie do International College sp. z o.o. w Sopocie pisemnego oświadczenia. Stosowne oświadczenie można również złożyć drogą elektroniczną wysyłając mail na adres: info@eukids.pl
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.