Przedszkole EU Kids

Program
Nasz

program

Realizując profil przedszkola anglojęzycznego, zakładamy posługiwanie się językiem obcym podczas zajęć, gier i zabaw przez cały dzień.

Program przedszkola EU Kids opiera się na następujących założeniach i koncepcjach:

Istotne osoby

Dobrą jakość opieki przedszkolnej można w dużym stopniu zaobserwować w sposobie reagowania nauczycieli na sygnały wysyłane przez dziecko oraz wrażliwości na jego potrzeby. Dlatego w przedszkolu EU KIDS zaadaptujemy system „istotnych osób” (ang. key person), bazujący na założeniach teorii przywiązania Johna Bowlbyego. Wspomniana „istotna osoba” alokowana każdemu dziecku, będzie odpowiedzialna za wymianę informacji z opiekunami dziecka, za zbudowanie bliskiej i trwałej relacji z danym dzieckiem, pomoc w procesie adaptacji przedszkolnej, prowadzenie dokumentacji oraz przeprowadzanie systematycznych obserwacji dziecka. System „istotnych osób” ma zatem na celu zbudowanie zindywidualizowanej relacji z dzieckiem, dbającej o jego dobrostan oraz umożliwiającej odpowiednio planować pracę opiekuńczo-edukacyjną. Natomiast rolę „istotnej osoby” można porównać do mostu, ułatwiającego dziecku bezpieczne i pełne pozytywnych doświadczeń przemieszczanie się między środowiskiem rodzinnym i przedszkolnym.

Samodzielność i autonomia

Gdy dziecko idzie do szkoły, jego nauczyciele oceniają je pod kątem posiadanych umiejętności (uczeń umie, potrafi itp.) oraz nastawienia do uczenia się. Kluczowym sposobem nabywania umiejętności jest samodzielne działanie, praktyczne zajęcia umożliwiające dziecku eksplorację swego środowiska. To samodzielne działanie przyczynia się do rozwinięcia kompetencji, zarówno fizycznej jak i poznawczej. Z kolei nabyte kompetencje rozbudowują poczucie wartości oraz pewności siebie, umacniają istotne z psychologicznego punktu widzenia poczucie sprawstwa, które jest naturalnym motywatorem do podejmowania kolejnych wyzwań. 

Nauczyciele EU KIDS stwarzają różnorodną ofertę edukacyjną opartą na pracy indywidualnej bądź w małych grupach, odpowiadając na potrzeby rozwojowe oraz poznawcze zainteresowania swych wychowanków. Korzystając z teorii Lwa Wygotskiego dotyczącej sfery najbliższego rozwoju, zachęcamy dzieci do aktywnego badania świata stwarzając stymulujące sytuacje edukacyjne, eksperymenty i doświadczenia. Dzięki temu mają one możliwość rozwijania samodzielności w uczeniu się (ang. Independent learner). W ten sposób wspomagamy rozwijanie autonomii w procesie uczenia się, która jest warunkiem koniecznym dla odnoszenia sukcesów szkolnych oraz uczenia się przez całe życie (ang. life-long learning).

Poznaj przedszkole anglojęzyczne w Sopocie - EU Kids

Gotowość szkolna

Planując naszą pracę w zgodzie z nową podstawa programową wychowania przedszkolnego obowiązującą od 1.09.2009 roku wykorzystujemy elementy Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. Metoda ta ma na celu ćwiczenie sprawności manualnych, przygotowanie ręki dziecka poprzez kreślenie wzorów litero-podobnych, rozwijanie koordynacji oko-ręka, a także koordynacji ruchowo-wzrokowej. Wyżej wspomniane ćwiczenia wszechstronnie przygotowują dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

Rozwój psychoruchowy

Dbając nie tylko o rozwój poznawczy dzieci, ale również fizyczny, wykorzystujemy metodę ruchu rozwijającego opracowaną przez Weronikę Sherborne. Polega ona na wspomaganiu rozwoju psychoruchowego poprzez zabawy ruchowe w grupie rówieśniczej, kształtując świadomość własnego ciała, przestrzeni oraz pozostałych członków grupy, z którymi dziecko nawiązuje bliski kontakt. Pomaga to dziecku nabywać umiejętności istotne w codziennym funkcjonowaniu w grupie przedszkolnej, jednocześnie wzbogacając społeczne doświadczenia dziecka.

Rozwój psychoruchowy dzieci w przedszkolu językowym EU Kids w Sopocie

Przykładowy plan dnia:

7:30 – 9:30 – Schodzenie się dzieci do przedszkola, śniadanie, zabawy w kącikach    tematycznych

9:30 – 10:30 – Zabawy w ogrodzie, spacer, wycieczki- okolice przedszkola

10:30 – 11:00 – Zajęcia dydaktyczne

11:00 – 12:00 – Zajęcia dydaktyczne /arts & crafts

12:00 – 12:30 – Obiad / drugie danie /

12:30 – 13:00 – Relax time

13:00 – 14:00 – Gry i zabawy logiczne, rozwijające koncentrację ,usprawniające zdolności manualne

14:00 – 14:30 Zupa, mycie zębów

14:30 – 15:10 – Zabawy dowolne

15:10 – 15:30 – Fruit time

15:30 – 17:30 – Zabawy w Sali /zabawy w ogrodzie, rozchodzenie się dzieci do domu